اسامي دانشجويان ده درصد برتر سال تحصيلي 29-1931 كه مي توانند بدون كنكور به مقطع بالاتر راه يابند:

نام دانشجو                                                    رشته                                           گرايش
1- فاطمه نيك سرشت                                   الهيات                   علوم قرآن و حديث
2- جاسم سخايي                                        الهيات                   علوم قرآن و حديث

3-نجمه رجبي                                                       حسابداري
4- مهدي فرازمند                                                    حسابداري                       
5- زهرا حقيري                                                       حسابداري                         
6- طيبه شايگان                                                     حسابداري                         
7- سكينه ديانت                                                      حسابداري                         
8- فاطمه سادات هاشمي نسب                              حسابداري                         
9- هادي مظفري                                                     حسابداري                     
10- زينب اسدي                                                       حسابداري                      

11- خديجه اندر خورا                                                  حقوق                           
12- سجاد رضواني                                                    حقوق
13-مهدي عزيززاده                                                     حقوق
14- خديجه پيرزادي                                                   حقوق
15- سمانه صفار                                                      حقوق                                 

16- سميه صادقي                                            علوم تربيتي               مديريت و برنامه ريزي آموزشي 
17- زهرا پروري                                                علوم تربيتي                دبستاني و پيش دبستاني
18- فاطمه اصل مهدوي                                     علوم تربيتي               دبستاني و پيش دبستاني

19- فاطمه جاويدي                                                        مديريت دولتي
20-الهام قائدي                                                              مديريت دولتي                       
               
21- سميرا اجدادي                                                        مديريت صنعتي                       
22- حميد بذرافشان                                                      مديريت صنعتي                 
23- مرضيه وفادار                                                          مديريت صنعتي                      

24- ايمان نصيري                                             مهندسي كامپيوتر           نرم افزار
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما