دوشنبه 28 مرداد 1392 قابل توجه كليه دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد،بهزيستي، سازمان اوقاف و كميته امداد امام خميني(ره)
بدينوسيله به اطلاع ميرساند مطابق قانون95و96 بودجه سال 1392 كل كشور هزينه هاي مربوط به دانشجويان دانشگاه پيام نور مشمول از طريق دستگاههاي ذيربط اعم از بنياد شهيد وامور ايثارگران، سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان اوقاف وامور خيريه درابتداي هرنيمسال تحصيلي ازمحل اعتبارات برنامه 30467 پيوست شماره (4) قانون بودجه سال1392 به صورت 100درصدي تخصيص يافته وپرداخت مي شود.
لذا به تمام دانشجويان مشمول ابلاغ گردد تا نسبت به دريافت شهريه دوره تابستاني سال تحصيلي 92- 1391 و نيمسال هاي اول ودوم سال تحصيلي 1393-1392 از دستگاههاي ذيربط اقدام و شهريه دريافتي را به حساب درآمدي اين دانشگاه نزد بانك صادرات واريز نمايند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما