1391/12/17 پنجشنبه
رشته گرایش های دانشگاه پیام نور نی ریز:
 • 1- روانشناسی
 • 2- مهندسی معماری
 • 3-  حسابداری
 • 4-  حقوق
 • 5-   مدیریت دولتی
 • 6-   مدیریت صنعتی
 • 7-     جامعه شناسی
 • 8-    الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث
 • 9-   الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • 10-     علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
 • 11-      علوم تربیتی گرایش آموزش دبستانی و پیش دبستانی
 • 12-        راهنمایی و مشاوره 
  . 13- مهندسی کامپیوتر