1397/6/5 دوشنبه دانشجویان برتر نیمسال دوم
اسامی دانشجویان ده درصد برتر نیمسال دوم  تحصیلی 

رشته حسابداری
1- بنفشه یگانه
2- محمدرضا رحمانی
3- محمد لطیف تنهایی
4- زهرا کاوه پیش قدم
5-مرضیه یاراحمدی
6- پوریا کشاورز
7- فریبا برزگر
9-محبوبه ضیغمی
01- ابوالفضل خاموشی
11-محمد جواد بیگی

رشته حقوق
1- زهرا دیباه
2- ابراهیم اکبری
3- محمد لایقمند
4- سعید ولی زاده
5- معصومه شاهسونی
6- حجت بابری
7-راضیه  اینالو
8- محبوبه فرجی
9- علی اصغر نوبخت
01- امنه شربیانی

رشته راهنمایی و مشاوره
1- طیبه بخش زاده
2- اله کاظمی
3- اسیه غلامی
4- زهرا تواضع
5- زهرا خالقی تارجی

رشته روانشناسی

1- راضیه علیخانی
2- مریم صنعتی
3- ریحانه یاقوت
4- مطهره مراد نژاد
5- اسما غریبی
6-معصومه حیدری
7- فرشته سادات تجارتی
8- افسانه قاسمی
9- فاطمه خواجه زاده
01- زهرا کشاورز

رشته مدیریت دولتی
1- حبیبه بابری
2-علی اکبر معماری
3- شهرزاد اکبرزاده
4- قهرمان نگهداری

رشته مدیریت صنعتی
1- علی بیگیرشته علوم تربیتی
1- ملیحه همایونی
2- ملیحه خورسند
3- فاطمه دمیری
4- مریم قره خانی
5- کبری زارعی