1391/11/18 چهارشنبه برنامه امتحانات
برنامه امتحانی ترم تابستان رشته های مختلف :
p به معنای صفحه می باشد و تعداد p ها در مقابل هر رشته نشاندهنده تعداد صفحات هر رشته است.

مهندسی کامپیوتر
ورودی 92 و قبل از آن 

ورودی  93 و 94
ورودی 95


رشته مهندسی معماری        
   
       
رشته حسابداری

رشته مدیریت دولتی
رودی 93 و قبل از آن
 ورودی 94 و95   

رشته مدیریت صنعتی   
ورودی 93 و قبل از آن
ورودی 94 و 95
 

رشته علوم تربیتی (مدیریت و برنامه ریزی آموزشی )


رشته علوم تربیتی(آموزش دبستانی و پیش دبستانی)
    علوم تربیتی ورودی 95
 

رشته الهیات (فقه و مبانی حقوق)  


رشته الهیات (علوم قرآن و حدیث)  
ورودی 94 و قبل از آن
ورودی 95

رشته حقوق
ورودی
ای 94 و قبل از آن      p1       p2     
 ورودی های 95       p1     p2

علوم اجتماعی (پژوهشگری)     

راهنمایی و مشاوره    

روانشناسی