كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
راه های ارتباطی با این دانشگاه :

  • آدرس دانشگاه پیام نور واحد نی ریز:
نی ریز میدان فضل  ابتدای بلوار استقلال  کد پستی 93896-74917   دانشگاه پیام نور واحد نی ریز

  • شماره پیامک جهت ارسال نظرات و پیشنهادات:
30008900732522

  • آدرس سایت اینتر نتی :
  • نام وشماره مستقیم متصدیان بخش های مختلف دانشگاه(کد شهرستان:071)

نام بخش
شماره تلفن
مسئول
ریاست
53835300
شهباز صداقت
دبیرخانه
53836550
فاطمه سجادیان
آموزش
53828791
صمد صادق منش
کارشناسان آموزش
53828792
حامد ابوالقاسمی
مجتبی زردشت
محبوبه نظری
فارغ التحصیلی
53828793
هادی معزی
امور فرهنگی-مشاوره
53828794
حمیده حقیری
روابط عمومی
 53838796-09178353925
محمد رضا عباسپور
هیات علمی
53828796
حیدر اسماعیل پور
عبدالمهدی جباری
مجید لایقمند
تربیت بدنی
53828797
ابراهیم مختاری
امور مالی-امور اداری
کارپردازی
53828798
احمد قره چاهی
روح اله طاطی
فاکس
53828799


 
  • شماره تماس ساختمان آموزشی:     5236840-0732

بيشتر