1394/5/31 شنبه رئیس واحد
ریاست مرکز:      جناب آقای شهباز صداقت            ( تلفن مستقیم 53835300)
تاریخ انتصاب : خرداد 1393
فوق لیسانس حسابداری
عضو هیئت علمی رشته حسابداری دانشگاه پیام نور نی ریز