1391/9/25 شنبه کانون های دانشجویی
1. کانون دانشجویی هلال احمر
تاسیس:1392
دبیر:
اعضای شورا:
تعداد اعضا:
زمان برگزاری جلسات داخلی:
اهم فعالیت های برگزار شده:

2.کانون قرآن و عترت
تاسیس:
دبیر:
اعضای فعال:
زمان برگزاری جلسات داخلی:
اهم فعالیت های برگزارشده:
بيشتر