كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1393/4/21 شنبه حذف اضطراری
حذف اضطراری
در حذف اضطراری دانشگاه پیام نور شهریه دروسی که توسط دانشجو حذف می شود بازگشت داده نمی شود.
در حذف اضطراری فقط امکان حذف واحد ها وجود دارد و دانشجو نمی تواند واحدی را اضافه کند.دانشجو می تواند یک یا چند

درس را حذف کند.

کاربرد حذف اضطراری :به دانشجویانی که سقف مجاز انتخاب واحد را رعایت نکرده اند پیشنهاد میشود تا از این فرصت استفاده

کرده و واحدهای اضافی خود را که خارج از سقف انتخاب کرده اند حذف کنند.همچنین اگر
درسی که واحد عملی دارد و قصد

شرکت در آزمون عملی و یا تئوری آن را ندارید بهتر است آن را حذف اضطراری کنید.

دانشجویان پیام نور می توانند با مراجعه سیستم گلستان به آدرس
reg.pnu.ac.ir و از مسیر ثبت نام-> حذف اضطراری -> حذف

اضطراری
نسبت به حذف دروس اقدام کنند.
بيشتر