كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1393/4/22 یکشنبه راهنمایی دانشجو
نحوه انتخاب واحد در سایت گلستان                            نحوه واریز شهریه در سیستم گلستان                              نحوه برگزاری آزمون الکترونیکی                              نحوه ثبت مهمانی در سیستم گلستان                        

               نحوه ثبت اعتراض به سوالات                           

نحوه دریافت کارت آزمون(گزارش428)                 
بيشتر