اطلاعیه تکمیلی و مهم و فوری برگزاري آزمون مجدد حضوري دروس عمومي از 23 تا 26بهمن ماه 1401

با عنايت به اعتراض برخي از دانشجويان در خصوص آزمون دروس عمومي بر بستر سامانه مجازي دانشگاه، جهت جلوگيري از تضييع حق دانشجويان معترض مقرر شد آزمون مجدد حضوري دروس عمومي مطابق موارد و جدول ذيل انجام شود. لذا خواهشمند است به صورت گسترده در كليه مراكز و واحدهاي دانشگاه اطلاع رساني صورت پذيرد:
1 - آزمون هاي مجدد دروس عمومي صرفاً حضوري مي باشد.
2- دانشجوياني كه مايل به شركت در آزمون مجدد حضوري دروس عمومي مي باشند، ضروريست از تاريخ 8 لغايت 12 بهمن ماه به سامانه گلستان مراجعه و نسبت به ثبت اعتراض صرفا از مسير زير اقدام نمايند:
پيش خوان ''ارائه درخواست هاي آموزشي'' - نوع درخواست ''ثبت اعتراض به سوالات امتحاني'' - انتخاب كددرس - ترم تحصيلي - و ثبت توضيح ''در خواست آزمون مجدد''
توجه: دانشجوياني كه مايل به شركت در آزمون مجدد حضوري مي باشند در قسمت توضيحات سامانه صرفا عبارت ''در خواست آزمون مجدد'' را ثبت نمايند. (در بازه زماني 8 تا 12 بهمن به هيچ نوع اعتراض ديگري پاسخ داده نمي شود و اين تاريخ صرفا جهت انعكاس درخواست آزمون مجدد دروس عمومي مي باشد).
3- مهلت تعيين شده به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد.
نكته مهم: فقط به دانشجويان معترضي كه در فاصله زماني 8 تا 12 بهمن در پيش خوان تقاضاي آزمون مجدد نموده اند، امكان شركت در آزمون مجدد داده خواهد شد.
4- به محض ثبت اعتراض توسط دانشجو در پيش خوان در بازه زماني 8 تا 12 بهمن، نمره اول حذف و نمره آزمون مجدد دانشجو در سامانه گلستان جايگزين خواهد شد.
نكته مهم: در صورتيكه دانشجويي نسبت به ثبت اعتراض اقدام نموده ولي در آزمون مجدد شركت ننمايد به جاي نمره ي اول براي دانشجو غيبت ثبت خواهد شد.
5- محل برگزاري آزمون دانشجو مركز ثبت شده در كارت آزمون دانشجو (كارت آزمون 4011 دانشجو) بوده و به هيچ عنوان براي اين آزمون امكان تغيير محل آزمون مقدور نمي باشد.
6- آزمون دروس فوق مطابق جدول ذيل به صورت حضوري برگزار خواهد شد.
كددرس نام درس تاريخ آزمون ساعت آزمون
1233033 اخلاق اسلامي (مباني ومفاهيم ) 1401/11/23 08:00
1233029 اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم) 1401/11/23 08:00
1220889 ارزشهاي دفاع مقدس 1401/11/23 09:30
1233025 انديشه اسلامي 1 1401/11/23 11:00
1233030 انديشه اسلامي 1(علوم انساني ) 1401/11/23 11:00
1233026 انديشه اسلامي 2 1401/11/23 12:30
1233031 انديشه اسلامي 2(علوم انساني ) 1401/11/23 12:30
1220479 انديشه سياسي امام خميني 1401/11/23 14:00
1220478 انديشه سياسي امام خميني 1401/11/23 14:00
1220424 انقلاب اسلامي ايران 1401/11/24 08:00
1220434 انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني ) 1401/11/24 08:00
1223174 آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي 1401/11/24 09:30
1223175 آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1401/11/24 09:30
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي ) 1401/11/24 11:00
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني 1401/11/24 11:00
1215427 تربيت بدني 1401/11/24 12:30
1215431 تربيت بدني 1401/11/24 12:30
1215429 تربيت بدني ويژه 1401/11/24 12:30
1233028 تفسيرموضوعي قرآن 1401/11/24 14:00
1233032 تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني ) 1401/11/24 14:00
1233038 تفسيرموضوعي نهج البلاغه 1401/11/25 08:00
1233039 تفسيرموضوعي نهج البلاغه 1401/11/25 08:00
1220658 حفظ جزء 30 قرآن كريم 1401/11/25 09:30
1220657 حفظ جزء 30 قرآن كريم 1401/11/25 09:30
1233043 دانش خانواده و جمعيت 1401/11/25 11:00
1233044 دانش خانواده وجمعيت 1401/11/25 11:00
1212256 زبان خارجي 1401/11/25 12:30
1212255 زبان خارجي 1401/11/25 12:30
1212270 زبان خارجي (دانشپذيري) 1401/11/25 12:30
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) 1401/11/26 08:00
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) 1401/11/26 08:00
1215432 ورزش 1 1401/11/26 09:30
1215428 ورزش 1 1401/11/26 09:30
1215430 ورزش ويژه 1401/11/26 09:30
1213216 فارسي (دانشپذيري) 1401/11/26 11:00
1213209 فارسي 1401/11/26 11:00
1213210 فارسي 1401/11/26 11:00
1229128 فرهنگ وتمدن اسلام و ايران 1401/11/25 12:30
1229127 فرهنگ وتمدن اسلام و ايران 1401/11/25 12:30
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر