نحوه محاسبه نمره نهایی در دانشگاه پیام نور : 1⃣ اگر نمره میانترم نداشته باشید: 👈در این صورت نمره پایانی از 20 محاسبه خواهد شد. 🔹بدین ترتیب که هر نمره ای در برگه امتحان کسب کرده باشید ضرب در 10 و سپس تقسیم بر 6 خواهد شد. 🔻مثال : درصورتی که نمره پایانی شما 11 از 12 شده باشد پس: 11×10=110    و سپس 110÷6=18.33 2⃣ اگر نمره میانترم توسط استاد داده شده باشد. 🔰در این صورت دو حالت وجود دارد:👇 الف. نمره پایانترم دانشجو از 12 بعلاوه نمره میانترم داده شده توسط استاد ب. نمره پایانترم دانشجو از 12 ضربدر 10 و حاصل آن تقسیم بر 6 (مشابه قسمت 1⃣) 👈در نهایت سیستم گلستان از بین دو نمره الف و ب، نمره ای که به نفع دانشجوست در کارنامه لحاظ خواهد کرد. 🔻مثال: دو دانشجو با نام های A و B را با شرایط زیر در نظر بگیرید: A: payanterm: 9 and meyanterm=5 Grade: 9+5=14 , 9×10÷6=15 نمره نهایی A برابر است با ۱۵ و میانترم استاد لحاظ نشد و سیستمی میانترم داده شد. B: payanterm: 3 and meyanterm=7 Grade: 3+7=10  , 3×10÷6=5 نمره نهایی B برابر است با 10 و میانترم استاد در اینجا تاثیرگذار و نقش آفرین شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر